Zespół projektu

Ewa Mazurek – kierownik zespołu merytorycznego; surdopedagog, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego (magisterskie filologiczne i podyplomowe prawo autorskie). Od 10 lat czynny nauczyciel języka angielskiego niesłyszących w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. J. Korczaka w Krakowie, od 8 lat szefowa Krakowskiej Fundacji Rozwoju Edukacji Niesłyszących im. Marka Mazurka „Między Uszami”. Pracuje nad programem nauczania języka angielskiego dzieci z dysfunkcją słuchu "English in Hands". Współautorka programu nauczania i podręcznika do nauki notacji „SignWriting”.

 

Bartosz Kosiński - kulturoznawca, pedagog, animator kultury. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Vaxjo University. Prowadził praktykę dydaktyczną obejmującą edukację integracyjną osób z niepełnosprawnością w Szwecji. Prowadził projekty badawcze dot. sytuacji osób niepełnosprawnych w powiatach miechowskim i tatrzańskim w ramach pracy na stanowisku animatora w Regionalnym Ośrodku EFS w Krakowie. Właściciel firmy Far Beyond Business, w ramach której realizował projekty badawcze dot. edukacji i kwalifikacji na zlecenie Coffee International oraz MEN (metodą Desk Research). Na zlecenie Stowarzyszenia Manko prowadził monitoring (metoda obserwacji i wywiadów kwestionariuszowych) wdrażania przez krakowskie lokale polityki antynikotynowej. W ramach własnych projektów badawczych (jako pracownik oraz doktorant na Uniwersytecie Jagiellońskim i Warszawskim) zajmuje się badaniem kondycji kultury współczesnej, w szczególności w kontekście roli systemów komunikacji w kształtowaniu się tożsamości kulturowej.

 

Dr Franciszek Czech - socjolog, specjalista od metodologii badań społecznych i kulturoznawczych, od 2012 roku Zastępca Dyrektora Instytutu Studiów Regionalnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ekspert m.in. w zakresie współczesnych procesów społeczno-kulturowych (zwłaszcza procesów globalizacyjnych), także w zakresie kultury politycznej i związków kultury z polityką (m.in. problematyka teorii spiskowych) oraz metodologii (problematyka badań jakościowych i analiza danych zastanych). Autor wielu artykułów i publikacji książkowych (m.in. "Koszmarne scenariusze" dot. teorii spiskowych).

 

Dr Elżbieta Wiącek - kulturoznawca, specjalista z zakresu semiotyki i kultury współczesnej. Obecnie jest pracownikiem naukowym w Instytucie Studiów Regionalnych Uniwersytetu Jagiellońskiego na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych. Zainteresowania badawcze to: semiologia komunikatów audiowizualnych, antropologia filmu (dzieło filmowe jako tekst kultury i zwierciadło społecznych przeobrażeń), mitologia – reinterpretacje i mity współczesne, zagadnienia korespondencji sztuk i wielokulturowości w sztuce, estetyka postmodernistyczna. Autorka licznych tekstów naukowych i publikacji, m.in. „Semiotyczna mapa Małopolski”.

 

Dr Krzysztof Wąchal – doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii. Ukończone studia magisterskie z filozofii, socjologii (specjalność: antropologia społeczno-kulturowa) oraz psychologii. Specjalista ds. badań społecznych. Od kilku lat prowadzi badania jakościowe oraz ewaluacyjne. Posiada doświadczenie w konstruowaniu narzędzi badawczych, realizacji badań terenowych oraz analizy danych. Autor artykułów w czasopismach naukowych, dotyczących problematyki kultury i osobowości.